Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 17 2018

bad-bat-emergency
0982 8d96
Reposted from4777727772 4777727772 viairmelin irmelin
4486 c6a8 500

zzzze:

Ilse Bing
Snapping my reflection in antique shop window, rue de l'Odéon, Paris, 1952
Silver print.

Reposted fromSuzi Suzi viainsanedreamer insanedreamer
bad-bat-emergency
3124 361a
Rzymskie wakacje (1953)
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viairmelin irmelin
bad-bat-emergency
9350 8d56 500
Reposted fromMuppet Muppet viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
bad-bat-emergency
bad-bat-emergency
bad-bat-emergency
Ale kochanie, nie ma tak nieśmiałego mężczyzny, żeby nie był w stanie wystartować wtedy kiedy mu naprawdę zależy. Nie goń, nie ścigaj, nie napieraj. To Ci się zwyczajnie nie opłaci.
— pokolenie ikea
Reposted fromniewiastqa niewiastqa viaAmericanlover Americanlover
bad-bat-emergency
1834 123c 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaAmericanlover Americanlover

August 03 2018

bad-bat-emergency
Wiesz czym jest dla mnie wolność? 
Brakiem strachu.
— Nina Simone
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viablaxkseoul blaxkseoul
bad-bat-emergency
bad-bat-emergency
9876 5ec4
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
bad-bat-emergency
A głębia spojrzenia oznacza, że ktoś przeżył więcej, niż miał ochotę.
— Zygmunt Miłoszewski
Reposted fromnoicoztego noicoztego viairmelin irmelin
bad-bat-emergency
7245 e48b
Reposted fromEtnigos Etnigos viaAmericanlover Americanlover
bad-bat-emergency
3497 cb07
mm

August 01 2018

bad-bat-emergency
7545 a032 500
Reposted fromverronique verronique viaconvoitise convoitise
bad-bat-emergency
0199 ff58
Reposted frompastelowe pastelowe viaimaybebad imaybebad
bad-bat-emergency
9907 b35a
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viaimaybebad imaybebad
bad-bat-emergency
Przestań pieprzyć. Jak mężczyzna kocha kobietę, to o nią walczy. Dostojewski to napisał.
— Janusz Głowacki
Reposted fromdys dys viaconvoitise convoitise

July 29 2018

bad-bat-emergency
bad-bat-emergency
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl