Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 20 2018

bad-bat-emergency
3393 dca5
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
bad-bat-emergency

April 18 2018

bad-bat-emergency
3176 1781

April 17 2018

bad-bat-emergency
6924 8f31 500
bad-bat-emergency
5453 eb3c 500
Reposted fromundertow undertow viainsanedreamer insanedreamer
bad-bat-emergency
7073 03e1 500
Reposted fromseaweed seaweed viamybluebird mybluebird

April 16 2018

bad-bat-emergency
bad-bat-emergency
Dzisiaj nikt już prawie nie telefonuje. Dzisiaj przede wszystkim się pisze. To pozwala ograniczyć ryzyko. Przynajmniej na pozór. Można się spokojnie zastanowić nad odpowiedzią. Wyeliminować niebezpieczeństwo, że powie się coś niewłaściwego albo spontanicznie zareaguje w nieodpowiedni sposób. Lepiej już wysłać wiadomość, którą można wielorako interpretować. Problemem jest jednak dystans w tego rodzaju komunikacji. Nie zbliża nas ona do siebie. Ten rodzaj komunikacji jest idealną pożywką dla wszystkich domysłów. Nie tylko z powodu pola do interpretacji, które stwarzają takie wiadomości, lecz również dlatego, że dziś możemy już sprawdzić, kiedy dana osoba po raz ostatni "była widziana" albo czy już przeczytała naszą wiadomość. To jedna z wad transperantności, z jaką dzisiaj możemy się komunikować. Niepokój ogarnia już na samą myśl, jak wielką wagę zaczęliśmy przywiązywać do informacji "ostatnio widziany" - i do ilu nieprzyjaznych wniosków dochodzimy, jeżeli ktoś wprawdzie przeczytał naszą wiadomość, ale jeszcze nie odpowiedział.
— Michael Nast "Pokolenie JA. Niezdolni do relacji"
0256 1df1
Reposted fromanks anks viaimaybebad imaybebad
bad-bat-emergency
3213 6049
Reposted frommrcake47 mrcake47 viairmelin irmelin
bad-bat-emergency
7534 1365 500
Reposted from4777727772 4777727772 viainsanedreamer insanedreamer

April 12 2018

bad-bat-emergency
5131 b53c 500
Bill Binzen
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaCannonball Cannonball
Chciałbym twoich ust
Twoich rąk na moim ciele
— (via anonimowyromantyk)
Reposted fromdivi divi viaPicki91 Picki91
6371 df00 500

gacougnol:

Rutger Ten Broeke
Nude
1981

bad-bat-emergency
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viairmelin irmelin
bad-bat-emergency
0988 61d6
Reposted fromolaosa olaosa vialilacwine lilacwine
bad-bat-emergency

Chciałbym tak
pić z Tobą lampkę wina
po ciężkim dniu

oglądać tandetne filmy
z Twoją głową
na moich kolanach

wyjeżdżać do rodziny
we dwójkę
a potem na wspólne wakacje
co roku

tak z Tobą żyć
ustabilizować się na tyle
żeby co dzień widzieć Twoje oczy
i patrzeć na nie i doceniać
że zgodziły się przyjąć moje 
na zawsze.

— Marta Masłyk
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaPicki91 Picki91
bad-bat-emergency
1222 2d24
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viairmelin irmelin
bad-bat-emergency
9304 1848
Reposted from4777727772 4777727772 viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl