Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 21 2019

bad-bat-emergency
3722 3485 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viairmelin irmelin
1977 77af 500
Reposted frombrumous brumous viagdziejestola gdziejestola

July 03 2019

bad-bat-emergency
8036 2e8c
Reposted frompeluda peluda viapersona-non-grata persona-non-grata
bad-bat-emergency
8323 86a7
Oksana Bondareva
Reposted frombearded bearded viainsanedreamer insanedreamer

July 01 2019

bad-bat-emergency
5485 2486 500
bad-bat-emergency
7481 2ca3
Reposted fromkarahippie karahippie viainsanedreamer insanedreamer
bad-bat-emergency
bad-bat-emergency
7991 e6c4
Reposted fromdezynwoltura dezynwoltura vialilacwine lilacwine
bad-bat-emergency
bad-bat-emergency

June 22 2019

bad-bat-emergency
9832 2504 500
Reposted fromvintagephotography vintagephotography
bad-bat-emergency
bad-bat-emergency
0149 c66f 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaTokyoMEWS TokyoMEWS

June 01 2019

bad-bat-emergency
Nie poznawaj ludzi po stopniach i tytułach. Jest wielu wybitnych ludzi wśród robotników czy sprzątaczek i wielu idiotów wśród profesorów.
— Jerzy Vetulani - "Neuroerotyka. Rozmowy o seksie i nie tylko"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaMezame Mezame
bad-bat-emergency
6175 a25d 500
Reposted fromsavatage savatage viairmelin irmelin

May 30 2019

8123 914c 500

Zdzisław Beksiński, “Depresja, 1956

bad-bat-emergency

— Ida (2013) dir. by Paweł Pawlikowski
Reposted fromconchiglia conchiglia viainsanedreamer insanedreamer
bad-bat-emergency
Jesteśmy społeczeństwem ginącym z nadmiaru wyboru
— Margaret Atwood
bad-bat-emergency
8239 5de3 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viabeeth beeth
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl