Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 05 2017

0376 cb74
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaPicki91 Picki91
bad-bat-emergency
Nie wierzę w przypadki. Podobne dusze zawsze na siebie trafią. Świat z pozornie nieznaczących zdarzeń, będzie im układał drogę do siebie tak długo, aż w końcu się spotkają. Kiedy ktoś ma się pojawić w naszym życiu, to się pojawi. Zadba o to każda gwiazda i każdy obłok na niebie.
— Aleksandra Steć
Reposted fromnatelle natelle viakindofnightmare kindofnightmare
bad-bat-emergency
3252 6e7f
Reposted fromkattrina kattrina viaimaybebad imaybebad
7732 f2c7 500
bad-bat-emergency
3630 4913
Reposted fromkrzysk krzysk via100suns 100suns
bad-bat-emergency
6879 49f0
Reposted fromsavatage savatage
bad-bat-emergency
bad-bat-emergency
1409 b4a5 500
Reposted fromsavatage savatage viaimaybebad imaybebad
bad-bat-emergency
bad-bat-emergency
Nie samo czekanie jest najgorsze, ale to, co sobie wtedy wyobrażasz...
— Arturo Perez Reverte
bad-bat-emergency
Twój charakter pisma. Sposób chodzenia. To, jaki wzór porcelany wybierasz. Wszystko to zdradza ciebie. Wszystko, co robisz, ujawnia twoją rękę. Wszystko jest autoportretem. Wszystko jest dziennikiem.
— Chuck Palahniuk
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viaunni unni

November 29 2017

1621 ea64
Reposted fromshitsuri shitsuri viaAmericanlover Americanlover
7713 f807
Reposted fromirmelin irmelin viagdziejestola gdziejestola

November 28 2017

bad-bat-emergency
bad-bat-emergency
9545 9294 500
death.
Reposted fromjagger jagger viaihearvoices ihearvoices
bad-bat-emergency
Reposted frombluuu bluuu viadobby dobby
bad-bat-emergency
Jeśli wszystko pójdzie dobrze to za 11 dni go zobaczę...
— 1112 km

November 23 2017

bad-bat-emergency

November 19 2017

bad-bat-emergency
2939 10f0
Reposted fromminerai minerai viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl