Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 26 2017

bad-bat-emergency
9236 a168
Reposted fromkrzysk krzysk viaAmericanlover Americanlover
bad-bat-emergency
bad-bat-emergency
3957 974c 500
Reposted frommisterpeter misterpeter viakrzysk krzysk
0841 8e0e
Reposted fromLittleJack LittleJack viagdziejestola gdziejestola
bad-bat-emergency
4505 af88 500
Reposted fromdusix dusix vialilacwine lilacwine
1353 5e76
Reposted fromamatore amatore viaAmericanlover Americanlover
9258 d516

greeneyes55:

New York

Photo: Stephen Salmieri 

Reposted fromfadingwhisper fadingwhisper viaanaeyo anaeyo

May 24 2017

bad-bat-emergency
- Co było piękniejszego niż jej oczy ?
- Dusza której nie miała żadna inna.
— Piotr Tokarz
Reposted frombeatkazz beatkazz viagdziejestola gdziejestola
bad-bat-emergency
Obudzić swoją kobiecość, pewność siebie... i uśmiechać się w taki sposób, żeby ktoś bez mojego uśmiechu nie wyobrażał sobie życia. 
Reposted fromiamstrong iamstrong viausmiechprosze usmiechprosze
6868 4c47
bad-bat-emergency
bad-bat-emergency
bad-bat-emergency
7735 1112 500
Reposted fromkrzysk krzysk viaMezame Mezame
9322 b039 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viagdziejestola gdziejestola
bad-bat-emergency
1649 39c1 500
Beksiński Zdzisław
Reposted fromAnnju Annju vianebthat nebthat
bad-bat-emergency
5554 2e0d 500
Reposted fromkrzysk krzysk viaPicki91 Picki91
bad-bat-emergency
3959 76cd 500
Reposted fromvandalize vandalize via100suns 100suns
bad-bat-emergency
Nieza­dowo­lenie z siebie to pod­sta­wa każde­go praw­dzi­wego talentu. 
— Antoni Czechow
Reposted fromhavierbarde havierbarde viagdziejestola gdziejestola
bad-bat-emergency

May 22 2017

bad-bat-emergency
8297 fbfd
Reposted fromdailylife dailylife viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl