Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 21 2017

6592 bdc3
Reposted fromjohnkeats johnkeats viaAmericanlover Americanlover
bad-bat-emergency
0639 8a45
Reposted fromnenya nenya viaPicki91 Picki91
2746 937f
Reposted fromtosiaa tosiaa viaHanJiMun HanJiMun
1036 fb7d 500
4673 7dfa 500
bad-bat-emergency
4179 cc97
Reposted fromkrzysk krzysk

July 17 2017

bad-bat-emergency
9365 16e2 500
Reposted fromsexygoodies sexygoodies viadooomiiin dooomiiin
7545 f221 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viadooomiiin dooomiiin
9035 cab3 500
bad-bat-emergency
Reposted fromfascinating fascinating viaMezame Mezame
bad-bat-emergency
Lubię, kiedy ktoś rozumie mnie, wtedy jak nie mogę się wysłowić.
Reposted frommefir mefir viagdziejestola gdziejestola

July 13 2017

bad-bat-emergency
bad-bat-emergency
Reposted fromfloe floe viagdziejestola gdziejestola

July 10 2017

bad-bat-emergency
(...)nie ma tęsknoty bardziej bolesnej niż tęsknota za tym, czego nigdy nie było.
— Fernando Pessoa
bad-bat-emergency
Są ludzie, którzy mają w zwyczaju uśmiechać się przesadnie, kiedy zbiera im się na płacz.
— Carlos Ruiz Zafón - Więzień Nieba
9541 959d
Reposted frominkteller inkteller viaoczekiwania oczekiwania
bad-bat-emergency
8951 4e18
Reposted fromSTYLTE STYLTE viaihearvoices ihearvoices

July 08 2017

bad-bat-emergency
Jaki sens ma ciągłe odmawianie sobie tego, do czego rwie się twoja dusza?
— do czego ona sie rwie
Reposted frompodkreslajmnie podkreslajmnie viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl