Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 12 2019

bad-bat-emergency
Kto urodził się z podwyższoną wrażliwością wie, jak trudno jest przełknąć życie. I wszystko, absolutnie wszystko pożera nas. W całości.
Reposted fromohmarilyn ohmarilyn viaPicki91 Picki91
bad-bat-emergency
7991 e6c4
Reposted fromdezynwoltura dezynwoltura viawynne wynne

February 07 2019

bad-bat-emergency
Reposted frombluuu bluuu viaPicki91 Picki91

February 06 2019

bad-bat-emergency
4581 266e 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaPicki91 Picki91
2295 0bc3 500
Reposted fromtwice twice viairmelin irmelin

February 05 2019

4272 5ad7 500
Reposted fromanks anks viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
bad-bat-emergency
Reposted frombluuu bluuu

February 04 2019

bad-bat-emergency
bad-bat-emergency
1735 60c1 500
Reposted from0 0 viabeeth beeth
bad-bat-emergency
3773 91a8 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaAmericanlover Americanlover
bad-bat-emergency
Jeśli można z kimś pomilczeć, to można z nim robić wszystko.
Reposted fromthesmajl thesmajl viaPicki91 Picki91
bad-bat-emergency
1198 68eb 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viasadporn sadporn
bad-bat-emergency
1843 7494 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
bad-bat-emergency
1596 2633 500
bad-bat-emergency
Miłość nie jest skarbem, który się posiadło, lecz obustronnym zobowiązaniem. 
— Antoine de Saint-Exupery
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn viairmelin irmelin
bad-bat-emergency
Twoje pocałunki smakują jak dom, a jak tak bardzo tęsknię za domem.
— wieczornie
Reposted fromweightless weightless viairmelin irmelin
4644 a853
1977 77af 500
Reposted frombrumous brumous viairmelin irmelin
1977 77af 500
Reposted frombrumous brumous viairmelin irmelin

February 02 2019

0071 917e 500

gacougnol:

Geraldo de Barros
Nude
1947

Reposted fromczarnycukier czarnycukier viabeeth beeth
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl