Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 11 2017

bad-bat-emergency
7133 f61e
3312 4d95 500
Reposted fromitslikerufus itslikerufus viaMezame Mezame
5069 a8df 500

edgeofsensuality:

Love this right now.

Reposted fromamatore amatore viaconvoitise convoitise
bad-bat-emergency
Od dzieciństwa miałem tendencję do stwarzania wokół siebie fikcyjnego świata, do otaczania się przyjaciółmi i znajomymi, którzy nigdy nie istnieli - oczywiście nie wiem, czy to oni nigdy nie istnieli, czy to może ja nie istnieję.
— Fernando Pessoa
bad-bat-emergency
8328 67db
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
3152 b2dd
Reposted fromtheolicious theolicious viagdziejestola gdziejestola

June 08 2017

bad-bat-emergency
6443 4dfb
Reposted fromretro-girl retro-girl viairmelin irmelin

June 07 2017

bad-bat-emergency
Zdejmij
wszystkie śmieszne warstwy.
Wyłącz
wszystko co pika i wibruje.
Zobacz
– nie jesteś martwy.
Właśnie ten człowiek mnie interesuje.
— Patrick The Pan "Zdejmij. Wyłącz.Zobacz"
Reposted fromhawrix hawrix viagdziejestola gdziejestola
bad-bat-emergency
To czasem trwa. To może nawet bardzo długo trwać - zanim się wszystko ułoży.
— T. Jansson
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viaPicki91 Picki91
bad-bat-emergency
6153 0764 500
Reposted fromkrzysk krzysk viaMezame Mezame
bad-bat-emergency
1886 8640
Reposted fromamatore amatore viagdziejestola gdziejestola
bad-bat-emergency
2031 f620 500
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viairmelin irmelin
bad-bat-emergency
7690 bf46
Reposted byteberlash teberlash
bad-bat-emergency
7620 15e9
Reposted byinsanedreamermaardhundchudazupaNothingIsTrue
bad-bat-emergency
7512 780f 500
Reposted byinsanedreamercoffeebitchcalineczkapredictableanniesadporndepressiverealismwybuchmuzguBlackxKinglittledinawasnaeczlowiekwchlodnifeedingthesoulilluminationscorpixfeedingthesoulteberlashmakemeatealilacwine
4298 05eb

sumisa-lily:

Mmmmmmmm, 💜 Daddy’s belt!

June 06 2017

0088 a6ae 500
bad-bat-emergency
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl